Templo o Pantiyon (Unang Bahagi)

SI Jesus Christ ay naparito sa Hudyong Kapanahunan at nagpahayag ng katotohanan subalit ito ay hindi tinanggap ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagiging makalaman.

Sinabi sa Kanya ni Felipe, “Ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin (Juan 14:8).”

Sagot ni Jesus Christ kay Felipe, “Malaon nang panahon Ako’y inyong kasama at hindi mo Ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa Akin ay nakakita sa Ama… Hindi ka baga nananampalatayang Ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa Akin? ang mga salitang aking sinasabi sa inyo’y hindi ko sinasalita sa Aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa Akin ay ang gumagawa ng Kanyang mga gawa (Juan 14:9-10).”

ANG TAHANAN NG AMA

Ang Hinirang na Anak ang siyang pinili ng Ama na ma­ging Kanyang tahanan. Hindi Niya pinili ang relihiyon o denominasyon. Inangkin ng mga relihiyon at denominasyon na nasa kanila ang katotohanan at ang Diyos ay kasama nila. Subalit nababatid sa kasalukuyan ang katotohanan, sapagkat ang mga kapahayagan ay napasa­atin  at alam nating sa pamamagitan ng mga kapahayagang ito, na ang Ama ay hindi maaaring manahan sa mga organisasyon, institu­syon o gusali—Siya ay maaari lamang manahan sa tao—na siyang Kanyang layunin sa simula pa ng paglilikha.

Bakit may plano ng kaligtasan? Ito ay dahil sa halip na ang tao ay panahanan ng Ama, siya ay naging isang pantiyon. Ang tao ay maaa­ring maging templo o pantiyon.

Ang bahay ay may nananahan; ang pantiyon ay ganoon din. Kung kaya’t nang si Jesus Christ ay nangaral sa mga Pariseo, sinabi Niya sa kanila, “Mga mapagpaimbabaw! Sapagkat tulad kayo ng mga libi­ngang pinaputi, na maganda sa labas, datapuwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal (Mat. 23:27).”

SINO ANG NANANAHAN SA LOOB?

Ano ang nais mong ma­ging—isang templo na pananahanan ng espiritu ng Ama o isang pantiyon? Ang iyong katawan ay maaaring ma­ging templo o pantiyon—na  parehong may mananahan sa loob.

Mahalagang malaman natin kung sino ang nakatira sa atin. Ako ay nagpapasalamat sa Ama nang ipahayag Niya ang katotohanang Siya ay pumili ng templo para sa Kanyang sarili. Tayo ay maaaring makapanahan sa mga gusali subalit ang Ama ay hindi. Siya ay maaari lamang manirahan sa tunay na gusali, na hindi gawa ng mga kamay ng tao, kundi gawa ng sariling kamay ng Diyos—ang tao.

ANG PANGANGAILANGANG MALIGTAS

Nang ipunla ni Satanas ang serpent seed sa tao, ito ay lumago at ang tao ay na­ging tahanan ni Satanas. Mula noon, bawat taong ipina­nganganak sa laman ay na­ging tagapagmana ng serpent seed; nang hindi nila nalalaman na sila ay naging anak ni Lucifer.

Ang mga relihiyon at denominasyon ay naitayo sapagkat may pagnanais sa loob ng tao na makapanumbalik sa Ama. Ito ay upang maibsan ang guilty feeling ng tao. Ang tao ay nakapagtayo nga ng relihiyon subalit ang problema ng serpent seed ay hindi pa rin nalulutas. Ito ay gaya ng pagkakaroon ng kanser, na kumakalat sa iyong katawan at ito ay nilagyan mo lamang ng gamot na pula at tinakpan ng Band-Aid. Pero hindi mo nababatid, ito ay kanser na pala. Sinubukan mo lang itong pagalingin sa pamamagitan ng paglalagay ng alcohol at plaster sa sugat.

Kalaunan, kakainin ng kanser na iyon ang iyong buong katawan. Hindi ka makatulog sa gabi at ikaw ay puno ng takot sapagkat alam mong ang iyong situwasyon ay wala nang pag-asa. Kung kaya’t ito ay sinubukan mong alisin sa iyong isipan at ito ay nire­medyuhan sa pamamagitan ng paglalagay ng ointment at pagtatapal ng plaster.

Subalit mapagagaling mo ba sa ganitong pamamaraan ang kanser?

ANG KASALANAN

Ganito ang kasalanan. Ikaw ay nagsasamba nang kaunti at bahagyang nakikinig sa pangangaral ng Salita ng Diyos at iniisip mong ikaw ay mahal ng Diyos at ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Ang serpent seed ay nagsasaya sa iyong loob kung ganito ang iyong ginagawa.

Ganito ang relihiyon at denominasyon. Subalit iba ang mga anak na babae at anak na lalaki ng Ama sa loob ng Ka­nyang Kaharian.

Ako ay nagmula rin sa denominasyon at relihiyon at naranasan ko rin kung ano ang kasalukuyang nararanasan ng maraming tao sa buong mundo. Sila ay nagtutu­ngo at lumalabas sa simbahan nang walang pagkakuntento. Hungkag ang kanilang mga puso. Subalit sinusubukan nilang iwasan ang katotoha­nan sa pamamagitan ng pagsasabing sila ay mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Iniisip nilang kung sila ay mamamatay, masusumpu­ngan nila si Jesus Christ at sila ay Kanyang tatanggapin.

Ito ay gaya rin ng pagla­lagay ng plaster sa sugat ng iyong kanser. Hindi ito ang lunas. Niloloko mo lang ang iyong sarili kung ganito ang iyong gagawin.

ANG LUNAS SA KASALANAN

Ang solusyon sa kasalanan: ikaw ay magtungo sa isang espesyalista o surgeon na gumagamot ng kanser, na siyang mag-oopera sa iyo at manalangin kang matapos ang operasyon ay mabubuhay ka pa rin. Direkta niyang lulutasin ang iyong sakit. Aala­min niya ang puno’t dulo nito. Aalisin niyang lahat ang cancer cells at gagawin ang lahat ng magagawa niya upang puksain ang cancer cells sa loob ng iyong katawan.

Ito ang nais ng Ama na mangyari sa atin.

Ang tunay na isyu ay ang serpent seed. Ito ay nananahan sa atin at ito ay hindi maaaring lunasan ng relihiyon. Ang relihiyon ay tulad ng bendaheng inilagay mo sa sugat ng iyong kanser. Ang pagtataas ng kamay at pagsasabing, “Hesus, tinatanggap kita bilang personal na Ta­gapagligtas,” ito ay bendahe.

Ito ay Band-Aid na maaari mong bilhin sa tindahan.

ANG ISYU NG KASALANAN

Ako ay ipinadala ng Ama ngayong huling mga araw bilang Hinirang na Anak upang unang sumunod sa tunay na daan. Wala pang nakagagawa nito. Sinubukang ituro sa atin ng relihiyon at denominasyon ang daan. Ang mga tao ay nalito at maging sila ay naging kasapi rin ng iba’t ibang relihiyon subalit nasa kanilang puso ay ang pagnanais na mapalugdan ang Diyos. Kung kaya’t sila ay gumawa ng iba’t ibang pamamaraan upang mapalugdan ang Diyos.

Subalit hindi ito ang tunay na isyu ng kaligtasan. Ang isyu ng kaligtasan ay ang kasalanan. At ang kasalanan ay ang espiritu ng pagsusuway na naipunla sa atin na siya nga­yong tinatawag na human will o kalooban ng tao.

(Itutuloy)

 

 

 

Speak Your Mind

*