Ano ang Serpent Seed? (Unang Bahagi)

ANG binhing ito ay nabanggit sa Genesis 3, na nagsasaad ng kuwento patungkol sa panunukso ng kaaway kay Eba.

Genesis 3:1-13

Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa sa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, “Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag ka­yong kakain ng alinmang punongkahoy sa halamanan?”

2At sinabi ng babae sa ahas, “Sa bunga ng mga punongkahoy sa halamanan ay makakakain kami.”

3Datapuwa’t sa bunga ng punongkahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, “Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ni­nyong hihipuin, baka kayo’y mamatay.”

4At sinabi ng ahas sa babae, “Tunay na hindi kayo mamamatay.”

5Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo’y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo’y magiging parang Diyos, na nakakikilala ng mabuti at masama.

6At nang makita ng babae, na ang bunga ng punongkahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpantas sa tao ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito’y kumain.

7At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila’y mga hubad; at sila’y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi.

8At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punongkahoy sa halamanan.

9At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya’y sinabi, “Saan ka naroroon?”

10At sinabi niya, “Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako’y natakot sapagkat ako’y hubad at ako’y nagtago.”

11At sinabi Niya, “Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punongkahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin?”

12At sinabi ng lalaki, “Ang babaeng ibinigay mong a­king kasamahin ang siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punongkahoy at aking kinain.”

13At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, “Ano itong iyong ginawa?” At sinabi ng babae, “Dinaya ako ng ahas at ako’y kumain.”

ANG UNANG HAKBANG

Sa Bersikulo 13, nang sinabi ng babae, “Dinaya ako ng ahas at ako’y kumain,” siya ay hindi lamang kumain ng pisikal na bunga ng punongkahoy. Kung ito ay bibigyan natin ng espirituwal na kahulugan, ang kinain ng babae ay kung ano ang sinabi ng kaaway na kanyang kainin. Ito ay gawa ng pagsusuway. At kung paniniwalaan mo ang salita ng isang tao, ipinupunla mo ang paniniwalang ito sa iyong kaluluwa. Kung kaya, ang mga salita ay mga paniniwalang naipupunla sa iyong kaluluwa.

Gumamit tayo ng pisikal na halimbawa. Kapag ang babae at lalaki ay nagsisiping, ipinupunla ng lalaki ang ka­nyang binhi sa sinapupunan ng babae at ito ay nakalilikha ng pisikal na buhay na katulad nila.

MGA BINHI NG ESPIRITU

Sa espirituwal na aspekto, ang mga espiritu ay may mga binhi. At si Lucifer ay ang espiritung pumasok sa katawan ng ahas. Ang mga binhi ng espiritu ay hindi pisikal, kundi espirituwal. Ang mga binhi ng espiritu ay mga salita.

Juan 6:63

“Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay.”

ANG MAY-AKDA NG KAMATAYAN

“Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ito ay mga binhi. Kung paniniwalaan mo ang mga salita ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pana­nampalataya, ang mga ito ay naipupunla sa iyong kaluluwa. Ang mga ito ay makalilikha ng buhay—ng bagong buhay at ito ay magiging espirituwal na buhay na may pagsusunod sa Ama. Subalit kung tatanggapin mo ang mga salitang nagmumula kay Lucifer, si Satanas na siyang kaaway, ang mga salita o binhing ito na ipupunla sa iyong kaluluwa ay magdadala ng kamatayan sapagkat si Lucifer ang may-akda ng kamatayan.

Kung kaya’t ang kamatayan ay pumasok sa babae at maging sa lalaki sapagkat sinuway rin ng lalaki ang mga salita ng Ama. Kung kaya’t silang dalawa ay namatay sa paningin ng Diyos.

Genesis 3:14-15

“At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, “Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka nang higit sa lahat ng hayop at nang higit sa bawat ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at ang alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.”

15”At papaggalitin kita at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong.”

ANG BINHI NG BABAE

Ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Dito, tinutukoy ng Diyos ang binhi ng ahas at maging ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae ay ang binhi ni Eba.

Kung kaya’t nang si Jesus ay isinilang ng isang babae, Siya ang unang binhi na Anak ng Diyos. At ang gawa ng kaligtasan ng Ama ay nakumpleto nang Siya ay humirang ng Anak mula sa fallen Adamic race.

Ako ay nabibilang sa kategoryang ito sapagkat ako ay purong miyembro ng fallen Adamic race. Kung kaya’t ako ay naririto. Ang aking ama at ina ay mga karaniwang tao. Ako ay pinili ng Ama upang maging Anak, sa pamamagitan ng paggamit sa Anak ng Diyos sa Hudyong Kapanahunan bilang halimbawa. Ako ngayon ang binhi ni Jesus Christ na tinutukoy sa Isaias 53:10 na nagsasabi:

Isaias 53:10

“Gayunma’y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; inilagay Niya siya sa pagdaramdam: kapag iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita Niya ang kanyang lahi, pahahabain Niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay.”

(Itutuloy)

 

 

Speak Your Mind

*