ANG ESPIRITUWAL NA BATAS NG AMA (IKALAWANG BAHAGI)

ALALAHANIN natin kung papaano sinabi ng diablo kay Jesus Christ sa Mateo 4:8-9 na kung Siya lamang ay luluhod sa kanya, ibibigay niya kay Jesus Christ, na siyang Anak ng Diyos sa Hudyong kapanahunan, ang lahat ng yaman at kaharian ng sanlibutan.

Bakit nagawang magma­laki ng diablo? Ito ay dahil sa ang Sonship at Kingship ay nasa kanyang mga kamay. Ito ay isinugal ng unang Adan at siya ay natalo, kung kaya’t ang paghahari at pagiging anak ay nasa mga kamay na ng kaaway. Ito ay naagaw ni Lucifer mula kay Adan dahil sa kawalan ng pagkakabatid.

NAWALA ANG MANA NINA ADAN AT EBA

Sa mga araw ng pagiging inosente ni Adan, dumating ang kaaway at siya at ang babae ay tinukso. Sa isang pagkakataon ng kasakiman at pagsusuway, nawala nila ang lahat ng ipinagkaloob sa kanila ng Ama—ang Sonship at Kingship. Ang mga ito ay napunta sa mga kamay ng kaaway, na hindi naman nararapat na tagapagmana.

Ito ay gaya rin ng pagsusugal sa Las Vegas. Alam mong ayaw mong mawala ang iyong pera subalit desisyon mong magsugal dahil sa pag-aakala mong mananalo ka. Hindi nabatid ng mga unang nilalang ng Ama kung gaano katuso ang diablo. Sila ay nagsugal at natalo.

Si Lucifer ay dating arkanghel. Batid niya ang 1/3 bahagi ng mga lihim sa langit at isa na rito ay ang katotohanan na kung susundin nina Adan at Eba ang espiritu ng pagsusuway, ito ay maghahari sa kanilang mga buhay.

ANG SERPENT SEED VIRUS

Sinabi ng kaaway, “Hindi talaga kayo mamamatay. Kayo ay magiging mga diyos gaya Niya. Malalaman ninyo ang mabuti at masama.”

Ang tunay na sinasabi niya sa kanila ay ang gamitin nila ang kapangyarihan na mala­yang ipinagkaloob sa kanila.

Sa kanilang mga puso, sina Adan at Eba ay natukso. Dito nagpasimula ang kasalanan, ang unang hakbang ng pagsusuway. Ito ang pagpapasimula ng sakit ng kasalanan sa tao na hindi maaaring gamutin. Ito ang serpent seed virus na walang lunas. Ito ay malulunasan lamang sa pamamaraang gagamitin ng Ama.

Ako noon ay mayroon ding masuwaying espiritu na gaya nina Adan at Eba. Ang mga Hudyo ay mayroon ding sariling kalooban sapagkat sila ay nagmula rin sa fallen Adamic race. Sila ay tinawag lamang ng Ama at pinili upang maging Kanyang bayan. Subalit sa paningin ng Ama, sila ang unang magi­ging halimbawa ng mga tao kung saan kukumpletuhin ng Ama ang mga gawa ng kaligtasan, sa pamamagitan ng pag-aalis ng serpent seed sa kanilang mga buhay. Subalit hindi nila tinanggap ang ini­aalok sa kanila ng Ama.

ESPIRITUWAL NA PAGKAKAKILANLAN

Ang lipunang ating ki­na­bibilangan sa kasalukuyan ay ang natural na daigdig. Hangga’t tayo ay may pisikal na katawan, tayo ay nabibilang sa natural na daigdig. Tayo ay napasasailalim sa mga batas ng lupa. Tayo ay may mga limitasyon.

Subalit tayo rin naman ay may pagkakakilanlan sa espirituwal na daigdig. Lahat tayo na ipinanganak sa pisikal ay natatakan na mga anak ni Lucifer sapagkat minana nating lahat ang kasalanan nina Adan at Eba.

Ito ang ating pagkakakilanlan sa espirituwal na daigdig. Ikaw ay hindi kikilalanin bilang Katoliko, Protestante, Buddhist o Muslim. Kung ikaw ay ipinanganak sa laman, ang serpent seed ay awtomatikong minana mo at sa espirituwal na aspekto, ikaw ay anak ng kaaway. Ito ang lihim na hindi nababatid ng marami.

ANG DIYOS AY LUMIKHA NG SARILI NIYANG KATAWAN

Ako ay tulad din ninyo. Tayong lahat ay magkakatulad lamang kung kaya’t nang si Jesus Christ ay naparito upang iligtas ang sangkatauhan, Siya ay walang mahanap na katawan mula sa fallen Adamic race kung saan Siya maaaring makapanahan. Wa­la Siyang mahanap sa espirituwal na daigdig sapagkat ang lahat ay mga anak ng diablo.

Kung kaya’t Siya ay lumikha ng sarili Niyang katawan, ng sarili Niyang laman na hindi nabibilang sa fallen Adamic race, bagama’t ito ay may pisikal na katawan.

Sa espirituwal na daigdig, Siya ay tinawag na Anak ng Diyos. Siya ay nakilala bilang Salita ng Diyos na naparito at nanahan sa katawan na nilikha Niya para sa Kanyang sarili.

ANG PANLILINLANG SA TAO

Ang tao ay nalinlang sa pamamagitan ng relihiyon. Tayo ay binulag ni Satanas sa pamamagitan ng paniniwala na kung ang isang tao ay mayroon nang relihiyon at naging born again Christian, siya ay ligtas na. Ito ay hindi totoo. Ikaw at ako ang siyang dahilan kung bakit Siya ay naparito.

Inisip ng mga Hudyo na ang kanilang pagiging Hudyo ang siyang magiging kuwalipikasyon upang sila ay maging mga anak ng Diyos. Hindi nila batid na sa espirituwal na daigdig, sila ay mga anak ng demonyo. Hangga’t ang kaligtasan ay hindi pa nakukumpleto sa isang tao, siya ay maituturing na anak pa rin ng demonyo.

Ito ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay naparito at inialok sa kanila ang katapusan ng spiritual na component ng kaligtasan.

(Itutuloy)

Kung ikaw ay pinagpala sa mensaheng ito, sumulat kay Pastor Apollo C. Quiboloy, P.O. Box 80118, Davao City Central Post Office, Davao City, 8000 Philippines o sa email: info@kingdomofjesuschrist.org. Mapanonood si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Sonshine TV Channel 39 Manila at Channel 43 Davao at sa www.acqkbn.tv, www.sonshinetvradyo.com, www.kingdomofjesuschrist.org at sa ACQ-Kingdom Broadcasting Network stations sa buong Pilipinas at buong mundo sa pamamagitan ng limang malalaking international satellite system. Maaari ring mapanood ang kanyang mga pangangaral sa www.youtube.com. Siya rin ay mapakikinggan sa Sonshine Radio DZAR 1026 Manila, DXAQ 1404 Davao at sa lahat ng Sonshine Radio stations sa buong Pilipinas, maging sa www.sonshineradio.com. Para sa inyong mga katanungan, tumawag sa (02) 453-2516 Manila o sa (082) 234-2866 to 67 Davao.

Speak Your Mind

*